کتاب مجموعه شعرهای ترکی استانبولی با ترجمه فارسی

بعداز یکسال تلاش،کتاب "مجموعه شعرهای ترکی استانبولی با ترجمه فارسی " چاپ شد
کتاب فوق هم دارای متن استانبولی شعرها وهم ترجمه به فارسی است